Vásárlási feltételek és ÁSZF


A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

1./ A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) BÚTORCSALÁD - WEBÁRUHÁZ - (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és foglaló megfizetésével lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi. Az Eladó köteles a megrendelt bútor(oka)t, a megrendelőn, vagy visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül ( ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el ) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülőkárokért, felelősséggel tartozik.

2./ Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezőmegrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertetőtájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai

3./ A Vevő választása szerint a bútort a Webáruházban vagy az Eladó raktárában, kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy jelen a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja. Rendelés esetén 5-50% előleget kérünk az áru mennyiségétől és terjedelmétől függően. Továbbá személyes átvétel esetén, és egyes termékek rendelése esetében a teljes vételár előre fizetendő. Amennyiben a Vevő az Eladó ezen kérésének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.

A teljesítés módja és alakisága

4./ Az Eladó akkor teljesítette a szerződést , amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy e-mail formájában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-átvétel

5.1/ Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 5 munkanapon belül történik vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással. Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását az alábbi szállítási díjak szerint:

A szállítás súly és irányítószám alapú! Vagyis függ a termék súlyától és a helyszíntől: megyeként változó összegű szállítási díjaink vannak! A szállítás külső fuvarozó cégekkel történik! Szállítási díjat minden esetben a fuvarozó felé kell megfizetni, számlát a fuvarozó cég állítja ki! 

Az ingyenes szállítást csak a ház-háztömb bejáratáig tudjuk biztosítani!

Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni!


Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy ha a megrendelt bútor nem fér be a kívánt helyre az ajtón keresztül, nem áll módunkban visszavenni a terméket! Valamint házba szállítást ablakon vagy erkélyen keresztül nem végzünk!

5.2/ Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt - maradéktalanul megfizette. Amennyiben az 5 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett foglalót megtartani. Amennyiben a bútort a Vevőkésedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult napi 500 Ft tárolási költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételárhátralékkal egyidejűleg Eladó részére megfizetni.

5.3/ A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkezőesetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Kárveszély

6./ A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek

7./ A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár,teljes egészében együtt befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. 

Az árak tájékoztatóak, az árváltozás jogát fenntartjuk!

Elállási jog

8., Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, eredeti csomagolásban, sértetlen, összeszereletlen állapotban visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

Design Möbel Kft. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Eladó részére, beleértve a szállítási díjat is.

9., A visszatérítés során csak átutalásos fizetési  módot alkalmazunk; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Design Möbel Kft. részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy címünkre leadni.

A Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A Design Möbel Kft. kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Design Möbel Kft. elérhetőségeinek valamelyikén írásban (az alábbi e-mail címre:info@butorcsalad.hu, akár felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is) vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére.

A Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti az Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A teljes vételár visszafizetése nem vonatkozik a már összeszerelt termékekre. Ezeket az Eladónak csak érték csökkentett áron áll módjában visszavenni. Az értékcsökkentés mértékét az Eladó határozza meg, melyet minden esetben közöl a Vevővel visszatérítés előtt. Valamint a kártérítést nem vállaljuk ha sérült terméket kapunk vissza!

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

  • a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében

  • romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében
  • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolást, szállítást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek a jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékkel

Elállási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és jutassa vissza erre az e-mail címre:info@butorcsalad.hu

  • Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) ellenállnak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*) / az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

  • Megrendelés időpontja (*) átvétel időpontja (*)
  • Fogyasztó/k neve
  • Fogyasztó/k címe
  • A fogyasztó/k aláírása (kizárólag írásban történő értesítés estén)
  • Kelt
_____________________________________
(*) A nem kívánt rész törlendő.

Online bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, le-járati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogad-hatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A bankkártyás fizetésről szóló ügyfél-tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!
Kártyabirtokos reklamáció esetén e-mailben, telefonon, írásban postai úton vagy személyesen is rendezheti az online fizetéssel kapcsolatos problémát. A probléma rendezése az EU 524/2013 rendeletnek megfelelően történik, melynek részletei a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false címen olvashatók.

A szállítási határidő átlagosan 1 – 12 hét.

Az ettől eltérőszállítási határidőket külön jelezzük a megrendelés érvényesítése előtt, írásban.

A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk.

Nyitvatartás:

H-P: 9:00 – 17:00

SZO-V: ZÁRVA


A megrendelt bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!!!

A gyártók és a Nagykereskedések által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!!!

A szállítási díj az emeletre való felszállítást nem tartalmazza!!!

Szavatosság és jótállás

10./ A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak min ősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági,illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelel ő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidő n belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelel ő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevőszámára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy: vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minő sül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető , a Vevő szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított egy év.

Egyéb rendelkezések

11./ Vevő aláírásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette,és mint szerződéses akaratával mindenben megegyező t elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű jótállási jegyet, minőségtanúsítványt és használati-kezelési útmutatót eredeti iratokban átvette.Személyes adatok

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Design Möbel Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók a Design Möbel Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen a Design Möbel Kft. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozatunkat itt olvashatja el: http://www.butorcsalad.hu/adatvedelem.php


Webáruház elérhetősége:

Webáruház neve:
butorcsalad.hu
Bútorcsalád webáruház
Mail-cím:
Általános kérdések, árajánlat, készlet információ: info@butorcsalad.hu

Szállítással kapcsolatos kérdések: logisztika@butorcsalad.hu

Garanciális problémák: garancia@butorcsalad.hu

Mobil: +36-20/333-12-32
Internet: www.butorcsalad.hu


Webáruházat működtető cég elérhetősége:

Üzemeltető: Bútorcsalád webáruház

Design Möbel Kft.
Adószám: 25496222-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-278471
Telefon:
+ 36 20 333 12 32
E-mail cím:
Általános kérdések, árajánlat, készlet információ: info@butorcsalad.hu

Szállítással kapcsolatos kérdések: logisztika@butorcsalad.hu

Garanciális problémák: garancia@butorcsalad.hu

Internet: www.butorcsalad.hu